یوبیک

توپ فلزی داغ علیه فندک

گوی فلزی داغ علیه فندک گازی

آزمایش گذاشتن توپ فلزی داغ و سرخ شده با دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد بر روی تعداد زیادی از فندک گازی