یوبیک

ساخت یخچال فندکی ماشین

ساخت یک یخچال ۱۲ولت فندکی کوچک برای ماشین.
به زودی:
نقشه ساخت مدار خنک کننده داخل یخچال قرار خواهد گرفت.