یوبیک

ساخت چسب حرارتی

ساخت دستگاه چسب حرارتی با یک فندک.