یوبیک

ساخت ماشین کنترلی

ساخت ماشین فرمول یک کنترل دار تنها با یک باتری

آموزش ساخت ماشین فرمول یک کنترل دار تنها با یک باتری