یوبیک

ساخت جارو برقی دستی

در این ویدیو ساخت یک جارو برقی دستی رو داریم که با چند چیز به درد نخور و دور ریختنی ساخته میشود.