سلام .ببخشید یه سوال داشتم .این تانگ چطوری تغییر جهت میده ؟با استفاده از چه وسیله ای میچرخه من که فقط ارمیچر دیدم گزاشت آیا با استفاده از ارمیچر میچرخه؟