یوبیک

آزمایش دزخشان توپ فلزی داغ عیله فشفشه

توپ فلزی داغ علیه فشفشه

آزمایش درخشان گذاشتن توپ فلزی داغ و سرخ شده با دمای ۷۰۰ درجه سانتی گراد بر روی تعداد زیادی فشفشه