یوبیک

تلوزیون-اشعه-کاتدی-در-مقابل-شعله

تلویزیون در مقابل مشعل گاز

سوزاندن کامل تلویزیون اشعه کاتدی با هوا گاز . شیشه تلویزیون تنها قسمتی است که دیر تر از جای دیر از بین میرود.