ویدیو خوبی بود ولی بعید میدونم بشه با این ویدیو کوادکوپتر ساخت
کاش کاملتر بودش